Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaním v prehliadači vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AIRSTOP.SK, s.r.o.

AIRSTOP.SK, s.r.o.
cestovná agentúra 
Grösslingova 11
811 09 Bratislava 

 

Cestovná agentúra AIRSTOP.SK, s.r.o. (ďalej len „Airstop.sk“) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AIRSTOP.CZ,s.r.o. (ďalej len „Airstop.cz“), ktorá je na základe servisnej zmluvy poverená zastupovať Airstop.cz na slovenskom trhu. Spoločnosť Airstop.sk je spoločnosťou Airstop.cz výslovne oprávnená menom Airstop.cz vykonávať všetky činnosti spojené s objednávaním cestovných služieb tak, ako sú opísané vo všeobecných obchodných podmienkach Airstop.cz.

 

V zmysle právnej úpravy v cestovnom ruchu vyvíja Airstop.sk činnosť umožňujúcu zákazníkom uzavrieť so spoločnosťou Airstop.cz, ako s cestovnou agentúrou, cestovnú zmluvu. Spoločnosť Airstop.cz má ako cestovná agentúra uzatvorené agentúrne zmluvy so všetkými cestovnými kanceláriami, ktoré ponúkajú svoje cestovné služby na webe www.airstop.sk, a ktorých služby Airstop.cz sprostredkúva klientom. Pri zakúpení zájazdu zákazníkom vystupuje Airstop.cz ako cestovná agentúra. Ako cestovná kancelária vystupuje usporiadajúca cestovná kancelária (usporiadateľ zájazdu).

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AIRSTOP.CZ, s.r.o. – pre objednávky z www.airstop.sk

AIRSTOP.CZ,s.r.o.
cestovná agentura
Lublaňská 40 
120 00 Praha 2 

 

 1. Všeobecné ustanovenia, predmet zmluvy

Spoločnosť AIRSTOP.CZ, s.r.o. (ďalej len „sprostredkovateľ“) je cestovnou agentúrou, ktorá sprostredkúva predaj zájazdov cestovných kancelárií - usporiadateľov (ďalej len „usporiadateľ“). Sprostredkovanie predaja zájazdu vykonáva sprostredkovateľ na základe zmluvy o sprostredkovaní predaja zájazdov, leteniek, ubytovania a/alebo iných služieb cestovného ruchu (ďalej len „služba“) uzatvorenej s usporiadateľom. Usporiadateľ je riadne poistený proti úpadku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa (ďalej len „VOP“) upravujú (i) podmienky, za ktorých sprostredkovateľ sprostredkúva predaj služby ponúkanej usporiadateľom, (ii) postup pri objednaní služby a (iii) podmienky uzavretia a vzniku cestovnej zmluvy medzi usporiadateľom a osobou uvedenou v cestovnej prihláške/zmluve (ďalej len „prihláška“) ako objednávajúci (ďalej len „objednávajúci“) a/alebo osobou, v prospech ktorej bude cestovná zmluva uzatvorená (ďalej len „zákazník“; v týchto VOP ďalej len „cestovná zmluva“). Za dodržanie povinností uvedených vo VOP však plne zodpovedá objednávajúci.

Sprostredkovanie predaja služby poskytovanej usporiadateľom je charakterizované najmä záväzkom sprostredkovateľa sprostredkovať uzatvorenie cestovnej zmluvy medzi usporiadateľom a zákazníkom, ktorej predmetom bude poskytnutie služby usporiadateľom – služby vybranej zákazníkom a uvedenej v prihláške. Sprostredkovateľ uzatvára pri sprostredkovaní služby usporiadateľa cestovnú zmluvu menom usporiadateľa, pre ktorého je služba sprostredkovaná. Zmluvnými stranami cestovnej zmluvy sú usporiadateľ a zákazník.

Vzájomné práva a povinnosti usporiadateľa a zákazníka z cestovnej zmluvy sa riadia Všeobecnými podmienkami (platobnými a cestovnými podmienkami) usporiadateľa (ďalej len „podmienky usporiadateľa“) a prihláškou. Vzájomné práva a povinnosti sprostredkovateľa a zákazníka upravujúce sprostredkovanie predaja služby sa riadia VOP a prihláškou.

Na základe servisnej zmluvy poveruje sprostredkovateľ svoju dcérska spoločnosť AIRSTOP.SK,s.r.o. (ďalej len „servisný partner“) zastupovaním na slovenskom trhu. Servisný partner vyvíja činnosť umožňujúcu objednávajúcemu uzavrieť so spoločnosťou AIRSTOP.CZ, ako cestovnou agentúrou, cestovnú zmluvu. Servisný partner je sprostredkovateľom výslovne oprávnený menom sprostredkovateľa vykonávať všetky činnosti spojené s objednávaním služieb tak, ako sú opísané nižšie v týchto VOP.

 

 1. Objednanie služby

2.1. Objednávka služby

Zákazník vykonáva objednávku služby (ďalej len „objednávka služby“) (i) buď prostredníctvom vyplnenia on-line formulára na internetových stránkach sprostredkovateľa (www.airstop.cz) a jej následným odoslaním (ďalej len „on-line objednávka“) (ii ) telefonicky konzultáciou s operátorom sprostredkovateľa (ďalej len „telefonická objednávka“) alebo (iii) osobne v kancelárii servisného partnera (ďalej len „osobná objednávka“). Objednávka služby je v každom prípade nezáväzná. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo objednávku služby i bez odpovede zákazníkovi odmietnuť, a to najmä vtedy, ak objednávka obsahuje neúplné služby či nesprávne, nepravdivé a/alebo rozporuplné údaje.

 

2.2. Potvrdenie objednávky služby

 

2.2.1 On-line objednávka, telefonická objednávka

Po odeslání on-line objednávky nebo po učinění telefonické objednávky zašle zprostředkovatel zákazníkovi elektronickou poštou (e-mailem) přihlášku k objednané službě a pokyny týkající se placení úhrady služby zákazníkem (dále jen „pokyny k platbě“), popř. další dokumenty. Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v přihlášce, v pokynech platby, popř. v dalších dokumentech zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi řádně zkontrolovat. Zprostředkovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zákazníkovi uvedením nesprávných údajů v přihlášce.

Po odoslaní on-line objednávky alebo po vykonaní telefonickej objednávky zašle sprostredkovateľ zákazníkovi elektronickou poštou (e-mailom) prihlášku na objednanú službu a pokyny týkajúce sa platenia úhrady služby zákazníkom (ďalej len „pokyny na platbu“), príp. ďalšie dokumenty. Zákazník je povinný všetky údaje uvedené v prihláške, v pokynoch platby, príp. v ďalších dokumentoch zaslaných sprostredkovateľom zákazníkovi riadne skontrolovať. Sprostredkovateľ nezodpovedá zákazníkovi za škodu spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v prihláške.

Po skontrolovaní prihlášky a pokynov na platbu, príp. ďalších dokumentov zaslaných sprostredkovateľom zákazníkovi zákazník prihlášku podpíše a zašle ju faxom na fax. číslo uvedené v prihláške alebo naskenovanú elektronickou poštou (e-mailom) späť sprostredkovateľovi. Prihlášku je povinný podpísať výlučne objednávajúci. Záväzná rezervácia (zaknihovanie) služby však bude vykonaná až po zaplatení služby zákazníkom (článok 3).

 

 2.2.2 Osobná objednávka

Pri osobnej objednávke podpíše objednávajúci prihlášku v kancelárii servisného partnera. Článok 2.2.1 sa použije primerane. Článok 3 nie je dotknutý.

 

 1. Zaplatenie služby, zaknihovanie služby, vznik cestovnej zmluvy

3.1 Zaplatenie služby

K zaknihovania služby objednanej zákazníkom u usporiadateľa dôjde až po zaplatení celkovej ceny uvedenej v prihláške (ďalej len „celková cena“) alebo – ak sa zákazník a sprostredkovateľ dohodli na zaplatení zálohy na celkovú cenu – po zaplatení zálohy na celkovú cenu (ďalej len „záloha na celkovú cenu“). Vzhľadom na to, že on-line databáza ponúkaných služieb (vrátane cien za služby) sa priebežne mení a zaknihovanie služby bude vykonané až po platbe služby, je v záujme zákazníka zaplatiť celkovú cenu, príp. zálohu na celkovú cenu čo najskôr.

Zaplatenie celkovej ceny, príp. zálohy na celkovú cenu (v týchto VOP tiež len „platba služby“) je zákazník oprávnený vykonať nasledujúcim spôsobom:

 • v kancelárii servisného partnera; alebo
 • hotovostným vkladom na účet sprostredkovateľa v akejkoľvek pobočke Slovenskej Sporiteľne (ďalej len „SLSP“), Všeobecnej úverovej banky (ďalej len „VÚB“) alebo Československej obchodnej banky (ďalej len „ČSOB“); alebo
 • bankovým prevodom na účet SLSP, VÚB alebo ČSOB, vždy ale iba v rámci rovnakej banky na urýchlenie transakcie; alebo
 • bankovým prevodom z inej banky na účet SLSP, VÚB alebo ČSOB. V takomto prípade musí zákazník zaslať emailom alebo faxom dôveryhodné potvrdenie o prevedení platby

Zákazník je oprávnený zaplatiť službu aj iným spôsobom; vyššie uvedené spôsoby však zaistia najrýchlejšie zaplatenie služby.

Celková cena, resp. zálohy na celkovú cenu, je dohodnutá v peňažnej mene štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo (väčšinou EUR).

 

3.2 Zaknihovanie služby, vznik cestovnej zmluvy

Po vykonaní platby za službu zákazníkom sprostredkovateľ vykoná zaknihovanie služby uvedenej v prihláške u usporiadateľa. Po vykonaní zaknihovania služby dostane zákazník konfirmáciu o zaknihovaní objednanej služby. Týmto okamihom, t. j. doručením konfirmácie o zaknihovaní objednanej služby zákazníkovi, vzniká cestovná zmluva medzi zákazníkom a usporiadateľom ako poskytovateľom služby a záväzok usporiadateľa poskytnúť službu uvedenú v prihláške.

 

3.3 Neuzavretie cestovnej zmluvy

Zákazník berie na vedomie, že on-line databáza ponúkaných služieb (vrátane cien za služby) sa priebežne mení a sprostredkovateľ nemôže žiadnym spôsobom zabezpečiť, že služba uvedená v prihláške bude po zaplatení služby naďalej k dispozícii (nebude vypredaná), príp. že bude k dispozícii za cenu uvedenú v prihláške. Sprostredkovateľ preto odporúča zákazníkovi, aby vykonal platbu služby niektorým zo spôsobov uvedených v článku 3.1; tieto spôsoby zaistia najrýchlejšie zaplatenie služby. Zákazník ďalej berie na vedomie, že po vykonaní platby (pri zakúpení služby) môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, keď usporiadateľ objednávanú službu nepotvrdí.

Ak nastane situácia, že služba uvedená v prihláške nebude po zaplatení služby naďalej k dispozícii (bude vypredaná), príp. ak usporiadateľ nepotvrdí objednávanú službu, cestovná zmluva nevzniká. Sprostredkovateľ je v takom prípade povinný zákazníkovi v primeranej lehote vrátiť zaplatenú celkovú cenu. Sprostredkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, príp. inú ujmu a/alebo iné následky spôsobené zákazníkovi neuzavretím zmluvy. Vrátením celkovej ceny (bez úrokov) sú vzájomné práva a povinnosti zákazníka a sprostredkovateľa vyrovnané a zákazník nemá nárok na náhradu škody, príp. iných nárokov voči sprostredkovateľovi, vzniknutých z dôvodu neuzatvorenia cestovnej zmluvy.

Výška zálohy na celkovú cenu, úhrada zostávajúcej časti celkovej ceny

Zaplatenie zálohy na celkovú cenu možno dojednať len v prípade objednania služby viac ako mesiac pred predpokladaným čerpaním služby (odletom). Výška zálohy na celkovú cenu predstavuje 50 % z celkovej ceny. Ak sa sprostredkovateľ a zákazník dohodli, že zákazník je povinný zaplatiť zálohu na celkovú cenu, je zákazník povinný zaplatiť sprostredkovateľovi zostávajúca časť celkovej ceny do 30 dní pred predpokladaným začiatkom čerpania služby (odletom).

Ak poruší zákazník svoju povinnosť zaplatiť sprostredkovateľovi zostávajúcu časť celkovej ceny do 30 dní pred predpokladaným začiatkom čerpania služby (odletom), je sprostredkovateľ oprávnený na náklady zákazníka a v mene zákazníka zrušiť (stornovať) zákazníkom objednanú službu, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Tieto VOP sú zároveň príslušnou neodvolateľnou plnou mocou udelenou zákazníkom sprostredkovateľovi na zrušenie zákazníkom objednanej služby (na odstúpenie od cestovnej zmluvy). Ak zruší (alebo stornuje) sprostredkovateľ zákazníkom objednanú službu z dôvodu porušenia povinnosti zákazníka zaplatiť sprostredkovateľovi zostávajúcu časť celkovej ceny podľa tohto článku 3.4, je zákazník povinný uhradiť stornopoplatok (odstupné) (článok 5). Sprostredkovateľ je oprávnený odpočítať stornopoplatok od zaplatenej zálohy na celkovú kúpnu cenu.

 

 1. Cestovné doklady, vstupné formality

4.1 Cestovné doklady

Doklady potrebné na čerpanie služby a pokyny na čerpanie služby (ďalej len „cestovné doklady“) vrátane dokladu o poistení usporiadateľa pre prípad úpadku dostane zákazník od sprostredkovateľa alebo usporiadateľa. Za cestovné doklady sa nepovažujú pasové, colné, zdravotné či iné formality potrebné na cestu podľa predpisov cieľovej (tranzitnej) krajiny. Cestovné doklady sú doručené cca týždeň pred čerpaním služby (odletom) a napr. letenky môžu byť už elektronické, kde ako doklad slúži konfirmácia o zaknihovaní objednanej služby. V prípade last minute s odletmi do 10 dní si cestovné doklady zákazník vyzdvihne oproti konfirmácii priamo na letisku v stánku usporiadateľa, a to vždy najneskôr 2 h pred odletom. Sprostredkovateľ bude zákazníka informovať o umiestnení stánku a konkrétnom postupe bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za poštové straty leteniek, cestovných dokladov a/alebo iných dokumentov.

 

4.2 Vstupné formality

Všetci cestujúci (zákazníci) zodpovedajú v plnom rozsahu za dodržanie všetkých, na vykonanie služby (cesty) potrebných, predpisov (napr. pasových, vízových a zdravotných predpisov, predpisov na spoločnú prepravu zvierat) a tiež za úplnosť cestovných dokladov. V tejto súvislosti sú cestujúci (zákazníci) povinní informovať sa hlavne o vízovej povinnosti na zastupiteľských úradoch krajín, do ktorých cestujú, a bez súčinnosti sprostredkovateľa si obstarať všetky doklady požadované na vstup do príslušných krajín, na pobyt, prípadne tranzit (platný cestovný pas, vízum , doklad o zdravotnom poistení a pod., pokiaľ je vyžadovaný).

V prípade nesplnenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku je letecká spoločnosť oprávnená odmietnuť prepravu a všetky z toho plynúce náklady a ujmy cestujúcemu vyfakturovať.

Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ujmu či iné negatívne vplyvy, ktoré cestujúcemu (zákazníkovi) vzniknú v prípade nedodržania povinností uvedených v tomto čl.

 

 1. Stornopoplatky a zmeny dohodnutej služby

Zmeny dohodnutej služby a výška stornopoplatkov (odstupného), ako aj zmeny ďalších podmienok cestovnej zmluvy sa riadia podmienkami usporiadateľa. Zákazník podpisom prihlášky potvrdzuje a uisťuje, že sa starostlivo a v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami usporiadateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou cestovnej zmluvy, ich obsahom, najmä s výškou stornopoplatkov, a s podmienkami usporiadateľa v plnom rozsahu súhlasí. Sprostredkovateľ odporúča uzavrieť poistenie pre prípad storna zájazdu (nenastúpenie na zájazd z dôvodu choroby).

 

 1. Reklamácie

Vzhľadom na to, že zákazník je v právnom vzťahu výlučne s usporiadateľom, s ktorým zákazník uzatvára cestovnú zmluvu, nesie zodpovednosť za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej cestovnej zmluvy usporiadateľ. Sprostredkovateľ ani servisný partner nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných usporiadateľom; prípadné reklamácie služieb uplatňuje zákazník výlučne u usporiadateľa. Sprostredkovateľ nie je oprávnený riešiť reklamácie služieb ani menom usporiadateľa.

 

Zákazník berie na vedomie, že je povinný reklamovať službu v lehote stanovenej v príslušnom právnom predpise štátu, ktorej právom sa cestovná zmluva riadi (čl. 8 týchto VOP). Ak sa cestovná zmluva riadi nemeckým právnym poriadkom, lehota na oznámenie reklamácie je jeden mesiac od skončenia čerpania služby (skončenia zájazdu). Sprostredkovateľ poskytne zákazníkovi v prípade žiadosti súčinnosť s vybavením reklamácie služby u usporiadateľa.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná  inšpekcia www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. Zákazník je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Osobitné ustanovenia

Uskutočnením objednávky služby udeľuje zákazník sprostredkovateľovi súhlas na spracovávanie všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške a/alebo vo všetkých dokladoch predložených sprostredkovateľmi v súvislosti so sprostredkovaním predaja služby (ďalej len „osobné údaje“). Pod pojmom spracovávanie osobných údajov podľa zmluvy sa rozumie rozsah spracovávania osobných údajov podľa § 4 písm. e) zákona č.101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Zákazník súhlasí s tým, aby sprostredkovateľ spracovával osobné údaje (i) s cieľom sprostredkovať uzatvorenie cestovnej zmluvy, (ii) s cieľom sprístupniť ich usporiadateľovi a (iii) s cieľom nepravidelne oslovovať zákazníka s ponukou služieb. Zákazník súhlasí s tým, že sprostredkovateľ je oprávnený osobné údaje spracovávať od okamihu objednania služby. Osobné údaje môžu byť spracované na neurčitý čas a sú bezpečne spracované v elektronickej databáze. Zákazník má právo súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku kedykoľvek písomnou formou odvolať. Zákazník potvrdzuje, že bol upozornený na právo prístupu k osobným údajom, ktoré o ňom vedie sprostredkovateľ a o ďalších právach zákazníka vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

V prípade, že zákazník požaduje sprostredkovanie služby aj v prospech tretích osôb, objednaním služby potvrdzuje, že je týmito tretími osobami splnomocnený poskytnúť ich osobné údaje a potvrdiť súhlas so spracovaním ich osobných údajov s cieľom a v rozsahu podľa tohto článku.

 

 1. Bonusový program

Zmeny v bonusovom programe platné od 1.1.2015

Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že od 1.1.2015 dochádza k zmenám v bonusovom programe.

 

Získanie bodov:

 • Nákup zájazdu a vloženie recenzie – získate Airbody vo výške 0.5% z celkovej ceny zájazdu
 • Airbody je možné získať iba za objednaný a uskutočnený zájazd vrátane vyplnenia recenzie, a to do 1 mesiaca od dátumu návratu zo zájazdu
 • Airbody nie je možné získať za zájazd, ktorý je objednaný cez zmluvného predajcu
 • Airbody nie je možné získať za nákup leteniek alebo ubytovania s vlastnou dopravou

Využitie bodov:

 • Airbody je možné využiť iba na nákup zájazdu
 • Airbody nie je možné uplatniť na nákup leteniek alebo ubytovanie s vlastnou dopravou
 • Airbody nie je možné prevádzať na iné osoby

Expirácia bodov:

 • Platnosť bodov je obmedzená na 18 mesiacov od dátumu, kedy boli pripísané do Vášho bonusového programu. Pokiaľ nie sú body v tomto období využité na nákup zájazdu, dochádza k ich automatickému zmazaniu.
 • Airbody získané do 31.12.2014 je možné uplatniť do 30.06.2016. Pokiaľnebudú Airbody v tomto období využité, príde k ich zmazaniu.

 

Záverečné ustanovenia

Cestovná zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo.

Cestovná zmluva sa skladá z prihlášky a podmienok usporiadateľa, príp. ďalších súčastí uvedených v cestovnej zmluve.  Podpisom prihlášky zákazník potvrdzuje, že sa s návrhom cestovnej zmluvy starostlivo zoznámil, súhlasí s jeho obsahom, v plnom rozsahu ho prijíma a ďalej, že tieto VOP, prihlášku a podmienky usporiadateľa prevzal. V prípade, že zákazník požaduje sprostredkovanie služby aj v prospech tretích osôb, podpisom prihlášky potvrdzuje, že s návrhom cestovnej zmluvy tieto tretie osoby vyslovili súhlas, a v plnom rozsahu ho prijali.

Odlišné dojednania v prihláške majú prednosť pred znením týchto VOP.